หนังสือชุดความรู้ทั่วไป

วิธีเขียนรายงาน

เขียนโดย อ. เจริญ เจษฎาวัลย์

ISBN 974-87594-8-2

ราคา 250.- บาท

เนื้อหาภายในเล่ม


บทที่ 1 หลักสำคัญ 5 ประการของรายงานที่ดี

รายงานที่ดีต้องประกอบด้วยหลักสำคัญ 5 ประการ

1. จุดประสงค์
2. ลักษณะแบบรายงาน
3. เนื้อหาของรายงาน
4. การอธิบายความ
5. รูปร่างของรายงาน

บทที่ 2 ขั้นตอนการเขียนรายงาน

สิ่งควรนำมาพิจารณากำหนดขั้นตอนการเขียนรายงาน

1. ก่อนที่จะลงมือเขียน
2. การรวบรวมวัตถุดิบ
3. การวางโครงร่างของรายงาน
4. การกำหนดระยะเวลาที่ใช้เขียนรายงาน

บทที่ 3 โครงสร้างของรายงาน

รายการสำคัญที่ประกอบเป็นโครงสร้างรายงาน

1. ปก
2. ดัชนี
3. บทสรุป
4. ความเบื้องต้น
5. เนื้อความสำคัญ
6. ข้อเสนอแนะ
7. รูปประกอบ
8. รายละเอียดประกอบรายงาน

บทที่ 4 ศิลปการเขียนไทย

สิ่งควรรู้ไว้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน

1. การสร้างสไตล์การเขียน
2. หลักการใช้คำ
3. ประโยค
4. สำนวนโวหาร
5. การใช้เครื่องหมายในภาษาเขียน

บทที่ 5 วิธีเขียนรายงานการตรวจสอบ

ตัวอย่างรูปแบบรายงานการตรวจสอบธนาคารสาขา

1. จดหมายถึงคณะกรรมการธนาคาร
2. ปก
3. ดัชนี
4. บทสรุป
5. รายงานความเห็นของผู้ตรวจสอบ
6. ความเห็นของผู้บริหารหน่วยงาน
7. ส่วนที่เป็นเรื่องลับ - เฉพาะ
8. รายละเอียดประกอบรายงาน

บทที่ 6 วิธีเขียนรายงานการประชุมบริษัทจำกัด

รายงานการประชุมบริษัทจำกัดต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติในตัวบทกฎหมาย

1. ข้อกฎหมายสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประชุมบริษัท
2. รายงานการประชุมตั้งบริษัท
3. รายงานการประชุมใหญ่สามัญแห่งผู้ถือหุ้น
4. รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญแห่งผู้ถือหุ้น
5. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัท

บทที่ 7 วิธีเขียนรายงานการประชุมทั่ว ๆ ไป

รูปแบบรายงานการประชุมเรื่องทั่ว ๆ ไป

1. การนัดหมายการประชุม

- เรื่องที่จะประชุม
- กำหนดวัน เวลา
- กำหนดสถานที่
- กำหนดวาระการประชุม

2. การออกแบบฟอร์มรายงานการประชุม
3. เทคนิคการเก็บเนื้อหาสาระสำคัญ
4. หลักฐานยืนยันผล หรือมติของที่ประชุม
5. การแจกรายงานการประชุมและการเก็บรักษาต้นฉบับ

บทที่ 8 เทคนิคการนำเสนอรายงาน

รายงานที่ดีควรต้องมีวิธีการนำเสนอที่ดีด้วย

1. กำหนดวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์ผู้รับรายงาน
3. การคัดแยกข้อมูล
4. การจัดเตรียมเครื่องมือช่วยในการนำเสนอ
5. การนำเสนอรายงาน

บทที่ 9 การจัดทำรายงานประจำปีสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาควรต้องจัดทำรายงานประปีที่มีคุณค่า

1. ความสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การออกแบบรูปเล่มของรายงานประจำปี
3. ข้อขาดตกบกพร่องที่รักพบเห็นเสมอในรายงานประจำปีของสถาบันการศึกษา
4. สารผู้นำ
5. สารบัญ
6. บทนำ
7. ผลงานเด่นในรอบปี
8. รายงานกิจกรรมทั่วไป
9. การจัดเสนอข้อมูลสนับสนุน

บทที่ 10 การเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัยให้เป็นรายงานที่มีคุณค่า

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย
2. การเขียนรายงานการวิจัยโครงการและวิทยานิพนธ์
3. การวางโครงสร้างรายงานการวิจัยโครงการ
4. เนื้อหาของรายงานข้อเสนอโครงการวิจัย
5. หลักการเขียนรายงานผลการวิจัย